sexta-feira, abril 01, 2005

Beracha

Mi-Sheberach avoteinu v’imoteinu, Avraham v’Sarah, Yitzhak v’Rivkah, Ya’akov, Rachel v’Leah hu y’varekh et Karol Wotyla v’yavi aleihem refuat hanefesh u’refuat haguf yachad im kol cholei amo Yisrael. Barukh atah Hashem, rofeh ha’cholim.

NWM